Witamy na stronie Mieleckie Smerfy. Projekt „Mieleckie smerfy” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9 1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 2,5 6 lat z gmin wiejskich powiatu mieleckiego: Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne poprzez otwarcie nowego przedszkola w Mielcu dla 100 dzieci, w pełni wyposażonego i prowadzącego zajęcia w ramach podstawy programowej oraz specjalistycznych zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci. Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 1 918 836,00 PLN W tym dofinansowanie: 1 726 952,40 PLN   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Mieleckie Smerfy. Projekt „Mieleckie smerfy” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9 1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 2,5 6 lat z gmin wiejskich powiatu mieleckiego: Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne poprzez otwarcie nowego przedszkola w Mielcu dla 100 dzieci, w pełni wyposażonego i prowadzącego zajęcia w ramach podstawy programowej oraz specjalistycznych zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci. Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 1 918 836,00 PLN W tym dofinansowanie: 1 726 952,40 PLN Powered By GSpeech

WAŻNE

ul. Kilińskiego 91 A/B,
39-300 Mielec

 audio icon 2

 

Regulamin  Przedszkola  „MIELECKIE SMERFY”


 1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo - dydaktyczno – opiekuńczą, która realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.

 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

 3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie KARTY zgłoszenia dziecka – podanie danych wymaganych w procesie rekrutacji.

 4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 rok życia, są samodzielne, komunikują swoje potrzeby oraz osiągnęły dojrzałość przedszkolną.

 5. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00-17.00. Informacja na temat harmonogramu pracy przedszkola znajduje się na tablicy informacyjnej.

 6. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być czyste i zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka. W razie wątpliwości nauczyciel ma prawo zażądać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia dziecka.

 7. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 minut. Po upływie tego czasu opiekun powiadamia dyżurnego Komendy Policji w Mielcu o braku możliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 8. Nauczycielka odmówi wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

 9. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim  poinformowaniu pracowników Przedszkola oraz złożeniu odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej. Osoby upoważnione muszą przy odbiorze posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość.

 10. Prośba jednego z rodziców dotycząca nie wydania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczona przez prawomocne orzeczenie sądowe.

 11. Dziecko powinno posiadać buty zmienne, ręcznik, przybory do mycia zębów, bieliznę i odzież na przebranie. Dzieci leżakujące po obiedzie dodatkowo pościel i piżamę. Wszystkie rzeczy muszą być podpisane.

 12. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola. Do przedszkola nie wolno przynosić  własnych posiłków i zabawek.

 13. Zabrania się zakładania biżuterii (wiszących kolczyków , pierścionków, bransoletek, łańcuszków i zegarków),  gdyż  może ona powodować zagrożenia dla zdrowia dzieci.

 14. Rodzic ma prawo do uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka oraz porad i wskazówek od nauczyciela prowadzącego.

 15. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i  określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 16. Rodzic zobowiązany jest do aktualizowania telefonów kontaktowych oraz do terminowego uiszczania opłat za pobyt w przedszkolu.

 17. Wprowadzenie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustaleń, w drodze zarządzenia wewnętrznego właściciela lub dyrektora.

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech