Witamy na stronie Mieleckie Smerfy. Projekt „Mieleckie smerfy” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9 1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 2,5 6 lat z gmin wiejskich powiatu mieleckiego: Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne poprzez otwarcie nowego przedszkola w Mielcu dla 100 dzieci, w pełni wyposażonego i prowadzącego zajęcia w ramach podstawy programowej oraz specjalistycznych zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci. Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 1 918 836,00 PLN W tym dofinansowanie: 1 726 952,40 PLN   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie Mieleckie Smerfy. Projekt „Mieleckie smerfy” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9 1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 2,5 6 lat z gmin wiejskich powiatu mieleckiego: Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne poprzez otwarcie nowego przedszkola w Mielcu dla 100 dzieci, w pełni wyposażonego i prowadzącego zajęcia w ramach podstawy programowej oraz specjalistycznych zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci. Wartość projektu: Całkowita wartość projektu: 1 918 836,00 PLN W tym dofinansowanie: 1 726 952,40 PLN Powered By GSpeech

WAŻNE

ul. Kilińskiego 91 A/B,
39-300 Mielec

 audio icon 2

 

Regulamin Żłobka „MIELECKIE SMERFY”

 

 

 1. Żłobek jest instytucją oświatową, wychowawczo - dydaktyczno – opiekuńczą, która realizuje zadania zawarte w Statucie Żłobka.

 2. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

 3. Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest wypełnienie dokumentów zgłoszenia dziecka – podanie danych wymaganych w procesie rekrutacji.

 4. Do żłobka przyjmowane są dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia.

 5. Żłobek jest czynny w godzinach od 6.30-17.00. Informacja na temat harmonogramu pracy żłobka znajduje się na tablicy informacyjnej.

 6. Dziecko przyprowadzane do żłobka musi być czyste i zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do żłobka. Opiekun ma prawo nie przyjąć chorego dziecka. W razie wątpliwości opiekun ma prawo zażądać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia dziecka.

 7. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych opiekun oczekuje z dzieckiem w placówce 30 minut. Po upływie tego czasu opiekun powiadamia dyżurnego Komendy Policji w Mielcu o braku możliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 8. Opiekun odmówi wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

 9. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu pracowników żłobka oraz złożeniu odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej. Osoby upoważnione muszą przy odbiorze posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość.

 10. Prośba jednego z rodziców dotycząca nie wydania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczona przez prawomocne orzeczenie sądowe.

 11. Na czas pobytu w placówce Rodzic/Opiekun zobowiązany jest wyposażyć dziecko w:
  • pieluchy - w miarę potrzeby dziecka,
  • chusteczki mokre,
  • chusteczki higieniczne suche
  • krem do pielęgnacji pupy dziecka,
  • poszewka na pościel,
  • kapcie,
  • zapasowe ubranka (majtki, skarpetki, bluzki, rajstopy),
  • pasta i szczoteczka do zębów.

 12. Do przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków i zabawek.

 13. Rodzic ma prawo do uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka oraz porad i wskazówek od opiekuna prowadzącego.

 14. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 15. Rodzic zobowiązany jest do aktualizowania telefonów kontaktowych oraz do terminowego uiszczania opłat za pobyt w żłobku.

 16. Wprowadzenie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustaleń, w drodze zarządzenia wewnętrznego właściciela lub dyrektora.

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech